Giới thiệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH NINH THUẬN.

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
Chức năng:
    Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm), là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. 
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm:
1. Nhiệm vụ:
1.1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:
    a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
    b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
   c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
   d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
1.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
   a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
   b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
   c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
   d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1.3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
1.4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
1.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
1.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
1.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
1.8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
1.9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Quyền hạn: 
   2.1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ tại điểm 3, điều 2 của quyết định này.
   2.2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.
   2.3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
   2.4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
   2.5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.
   2.6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.
   2.7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm:
   3.1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
   3.2. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   3.3. Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   3.4. Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.
   3.5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.
   3.6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.
   3.7. Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
   3.8. Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
   3.9. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT: 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận hiện có 1 trụ sở chính và 2 chi nhánh.

    Trụ sở chính:
Địa chỉ: 182/1 Thống Nhất, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068. 3833976 Fax: 068. 3833976 Email:
ttgtvl@ninhthuan.gov.vn.
Trang web: www.vieclamninhthuan.vn
    Chi nhánh Dịch vụ việc làm tại huyện Ninh Sơn: 
        Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
        Điện thoại: 068.3953612 
    Chi nhánh Dịch vụ việc làm tại huyện Ninh Phước: 
        Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Phước dân, huyện Ninh phước, tỉnh Ninh Thuận 
        Điện thoại: 068.3763238

TỔ CHỨC BỘ MÁY   CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH THUẬN

1. Lãnh đạo của Trung tâm: gồm có Giám đốc và 02 Phó giám đốc;
       a. Giám đốc: LÊ MINH CẢNH - Đại học xây dựng đảng-Chính quyền nhà nước, Đại học Hành chính.
           Điện thoại: 068.3922019
           Email: leminhcanh6161@gmail.com 
       b. Phó giám đốc: NGÔ MỸ THÙY TRANG - Đại học Kế toán
           Điện thoại: 068.3830917
           DĐ: 098 928 1612 
           Email: annatrang45@yahoo.com.vn 
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
       2.1. Phòng Hành chính-Tổ chức;
             Phụ trách: NGÔ MỸ THÙY TRANG(PGĐ)-Đại học Kế toán
             DĐ: 098 928 1612
             Email:annatrang45@yahoo.com.vn 
             Điện thoại: 068.3833976.
       2.2. Phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm;
             Trưởng Phòng: LÊ VĂN MINH - Đại học Quản Trị Kinh Doanh 
             DĐ:0983 065 787
             Email:levan_hh@yahoo.com.vn
             Điện thoại: 068.823190.
       2.3. Phòng Thông tin, Phân tích và Dự báo thị trường lao động;
             Phụ trách: LÊ VĂN MINH - Đại học Quản Trị Kinh Doanh
             DĐ:0983 065 787
             Email:levan_hh@yahoo.com.vn
             Điện thoại: 068.823190.
       2.4. Phòng Hỗ trợ dạy nghề;
             Phụ trách: Trương Đắc Lộc - Trung cấp Tài chính - Kế toán
             DĐ:0917 717 757 
             Email:locttgtvl@gmail.com
       2.5. Chi nhánh Dịch vụ việc làm huyện Ninh Sơn;
             Phụ trách: NGUYỄN HOÀNG KHÔI - Đại học Kinh tế Nông lâm
             DĐ:0946 778 759
             Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.
             Điện thoại: 068.3953612.
       2.6. Chi nhánh Dịch vụ việc làm huyện Ninh Phước
             Phụ trách: LÊ THÁI HIỀN - Đại học Công nghệ thông tin
             DĐ:0973 065 830
             Email:lethaihien2009@gmail.com
             Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Phước dân, huyện Ninh phước.
             Điện thoại: 068.3763238.
       2.7. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;
             Trưởng Phòng : TRẦN THỊ NGỌC MAI - Đại học Luật
             Điện thoại: 068.3922612