Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 068. 3823190

 MẪU THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG :

NỘI DUNG THÔNG BÁO

MẪU 28

HƯỚNG DẪN MẪU 28

MẪU 29

HƯỚNG DẪN MẪU 29